Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Novosti

10.01.2019.

Dodijeljeno 315 milijuna kuna EU sredstava za nabavu spremnika

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo Odluku o financiranju od 315 milijuna kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Nastavno na ograničeni poziv na dostavu projektnog prijedloga Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, koji je objavljen krajem studenog 2018. godine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 8. siječnja 2019. godine Odluku o financiranju, kojom se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) dodjeljuje 315.037.031,77 kn bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno 85% sredstava od ukupne vrijednosti projekta.

Predmet ovog projekta je nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir, karton i biootpad) i reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika i staklo) na javnim površinama i kod korisnika usluge, čime će se omogućiti odvajanje otpada na mjestu nastanka. Postupak nabave spremnika provest će FZOEU, koji je bio definiran kao jedini prijavitelj za ovaj Poziv. FZOEU je prethodno je od svih zainteresiranih jedinica lokalne samouprave prikupio podatke o njihovim potrebama za spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada, te će kroz jedan objedinjeni postupak javne nabave FZOEU nabaviti spremnike za stanovnike ukupno 407 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske.

Kroz provedbu ovog projekta pridonijet će se uspostavi sustava odvajanja otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanima Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/12, 73/17) i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. godine (NN 3/17).

Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada smanjit će se količina nastalog miješanog komunalnog otpada, smanjiti udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećati količine reciklabilnog komunalnog otpada, ispuniti obveza RH da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada, a time će se smanjiti i količina otpada koja se odlaže.