Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Prioritetne osi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru OPKK,  nadležno je za sljedeće prioritetne osi:
PO4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

U okviru prioritetne osi 4, glavni prioriteti financiranja bit će usmjereni na promicanje mjera obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te smanjenju emisija stakleničkih plinova. Planirane mjere odnose se na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u zgradarstvu, proizvodnim industrijama i uslužnom sektoru te poboljšanju dijela javne energetske infrastrukture, odnosno sektora toplinarstva i javne rasvjete. Prihvatljiva aktivnost je i uvođenje novih tehnologija naprednih mreža u distribucijsku mrežu električne energije. Takva ulaganja doprinijet će ostvarenju energetsko-klimatskih ciljeva sadržanih u strategiji EUROPA 2020.

PO5 – Klimatske promjene i upravljanje rizicima

U sektoru prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima (SC 5a1) ulaganja su usmjerena na modernizaciju meteorološke mreže što uključuje izgradnju i modernizaciju opservacijskih stanica, nabavu opreme za promatranje bitnih klimatskih varijabli kako bi se osigurale funkcionalne promatračke postaje s podacima u realnom vremenu te osigurala potpuna pokrivenost teritorija RH na kojem se provodi stalno praćenje i procjena učinka klimatskih promjena. U okviru IP 5b cilj je poboljšanje sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa kako bi se smanjio rizik od prirodnih katastrofa i nesreća, kao što su poplave.

PO6 – Zaštita okoliša i održivost resursa

U sektoru zaštite zraka (SC 6e1) ključno područje ulaganje je u unaprjeđenje procjene kakvoće zraka nadogradnjom i modernizacijom nacionalnih i lokalnih mreža za trajno praćenje kakvoće zraka s ciljem uspostave odgovarajućeg sustava za nadzor i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Postojeći mjerni programi nadogradit će se kako bi se poboljšao program nadzora klimatskih zagađivača i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka.

EU sredstva namijenjena sektoru gospodarenja otpadom (SC6i1) iskoristit će se za izgradnju i opremanje centara za gospodarenje otpadom, za sanaciju postojećih odlagališta komunalnog otpada i crnih točaka, te za uvođenje i poboljšanje odvojenog sakupljanja, recikliranja i ponovne upotrebe otpada. U tu svrhu financirat će se uspostava postrojenja za reciklažu i oporabu, reciklažnih centara i dvorišta za ponovno korištenje, reciklažu i oporabu.

U okviru ovog prioriteta (IP 6ii) ulagat će se u poboljšanje sustava upravljanja vodama s ciljem osiguravanja odgovarajuće pitke vode i zaštite stanja voda.

U području zaštite prirode (IP 6iii) sredstva su namijenjena za: očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom, razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskih zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, razvoj sustava monitoringa i izvješćivanja prema direktivama o pticama i staništima, monitoring invazivnih stranih vrsta, izradu akcijskih planova za upravljanje invazivnim stranim vrstama i njihova provedba, izradu i provedbu akcijskih planova za ugrožene vrste te podizanje razvojnog potencijala zaštićenih područja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPKK pogledajte ovdje.