Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

17.02.2021.

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Ukupni prihvatljivi troškovi: 179.062.379,39 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva (EU): 140.513.771,99 kn
Ukupna sredstva korisnika: 38.548.607,40 kn
Broj odobrenih projekata: 118

Ovaj poziv bio je namijenjen pravnim i fizičkim osobama navedenima u odluci jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Korisnicima projekta omogućena je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Na taj način će se doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Poziv je objavljen 12. ožujka 2020., a zatvoren je 9. listopada 2020. Maksimalna stopa EU sufinanciranja je 85%, a provedba svih projekata po ovom pozivu završava najkasnije 30. studenoga 2023. godine.

Glavne aktivnosti koje će se provoditi na svakom projekt za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada su:

  • nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada,
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
  • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava