Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada

17.02.2021.

Postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada

Ovaj poziv bio je namijenjen pravnim i fizičkim osobama koje su malo, veliko ili srednje poduzeće. Poziv je objavljen 5. prosinca 2019., a zatvoren 31. prosinca 2020. Stopa EU sufinanciranja iznosila je 45-80%, ovisno o kategoriji postrojenja i veličini poduzeća. Provedba svih projekata po ovom pozivu završava najkasnije 1. prosinca 2023. godine.

Svrha projekata u okviru ovog poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Bespovratna sredstava u okviru ovog poziva dodijeljena su projektima za ulaganje u:

  1. izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja,
  2. izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.

Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom RH te će se provedbom ovih projekata izravno doprinijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada i dugoročno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja će se odložiti na odlagališta, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava