Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Ovaj poziv koji je objavljen 22. svibnja 2019., a zatvoren 30. lipnja 2020., bio je namijenjen jedinicama lokalne samouprave. Stopa EU sufinanciranja projekata postrojenja za sortiranje je max. 85%. Provedba svih projekata po ovom pozivu završava najkasnije 31. listopada 2022. godine

Svrha projekata odobrenih u okviru ovog poziva je izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.). Na taj način će se doprinijeti povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su projektiranje i radovi na izgradnji postrojenja za sortiranje, nadzor radova, opremanje postrojenja, tehničku pomoć za upravljanje projektom, te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Odvojeno prikupljeni otpad će se nakon sortiranja predavati ovlaštenim tvrtkama za recikliranje, odnosno obradu čime će se doprinijeti postizanju ciljeva gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17).

Popis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava