Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

22.03.2021.

Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

Svrha Poziva je izrada šumskogospodarskih planova na području Republike Hrvatske, koji će ujedno biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom u Republici Hrvatskoj.

Predmet Poziva je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

  • Ukupna bespovratna sredstava: 91.545.000,00 kn
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava:
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 91.545.000,00 kn
  • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Područja: Zaštita prirode i okoliša

Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ je strateški projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

Predmet Poziva je osigurati održivo upravljanje bioraznolikošću u šumskom dijelu ekološke mreže Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom.

Svrha (cilj) Poziva: Izrada šumskogospodarskih planova na području Republike Hrvatske, koji će ujedno biti i planovi upravljanja ekološkom mrežom u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi projekta su:
Osnaživanje kapaciteta zaposlenika Hrvatskih šuma za učinkovitije upravljanje područjima ekološke mreže.
Osigurati učinkovito i održivo upravljanje šumskim dijelom ekološke mreže integracijom procesa planiranja u šumarstvu i zaštiti prirode kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom sukladno člancima 56. i 56.b Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), konkretno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže sukladno člancima 27., 28. i 29. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Rezultat provedbe Projekta je:
Izrađeno 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže s ishođenom suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.
Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager“ planira se provoditi kroz 3 glavna elementa:
1) Jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže;
2) Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom;
3) Promidžba i vidljivost.
Projekt će pružiti potporu provedbi obveza iz EU zakonodavstva u području zaštite prirode i bioraznolikosti odnosno obveza koje proizlaze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama, a sve u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Zakonom o šumama (Narodne novine, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 107.700.000 HRK, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 91.545.000 HRK.

3. Predviđeni intenzitet bespovratnih sredstava

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u sklopu ovog Poziva ne sadrže elemente državnih potpora.

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva su Hrvatske šume d.o.o. (HŠ).

Rok za prijavu na Poziv je do 22. travnja 2021. godine do 15:00 sati. Projektna dokumentacija se predaje u digitalnom obliku preko sustava eFondovi (efondovi.mrrfeu.hr).

Detaljnije informacije možete potražiti na stranici efondovi (OVDJE)