Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

15.10.2020.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Svrha ovog Poziva: Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju , odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Predmet ovog Poziva: Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Ukupna bespovratna sredstava: 266.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici

Područja: Velika poduzeća, Energetska učinkovitost, Malo i srednje poduzetništvo, Zaštita prirode i okoliša, Obnovljivi izvori energije, Obrtništvo

Sažetak: Cilj (svrha) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije i isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju ukupne isporučene i isporučene energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 (dvjesto šezdesetšestmilijuna) HRK.
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
– najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna,
– najviši iznos 20.000.000,00 (dvadesetmilijunakuna) kuna.

Maksimalni intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a, ovisno o veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima i Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta.
Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:
– Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
– Aktivnosti energetske obnove
— Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
— Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.
– Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Projekti se moraju provoditi u prihvatljivom zemljopisnom području, odnosno u Republici Hrvatskoj.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2021. godine do 12.00 sati.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 sati

Detaljnije informacije i dokumentaciju potražite na stranicama: eFondovi ( ili klikom OVDJE )