Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Otvoreni poziv

24.03.2020.

Poziv za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (KK.06.3.1.18)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 12. ožujka 2020. otvoreni poziv za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (ref. br. KK.06.3.1.18)

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su pravne ili fizičke osobe, navedene u Odluci jedinice lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30. stavku 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koje su davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31. Zakona i/ili davatelji usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe u jedinicama lokalne samouprave.

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 150 milijuna HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.480.000 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 EUR u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Intenzitet bespovratnih sredstava KF-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Bespovratna sredstva KF-a po ovom Pozivu će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, koji je sastavni dio dokumentacije Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta,
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta i aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi, te
  • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 15. travnja 2020. do 30. rujna 2020.

Dokumentacija Poziva dostupna je na web stranicama eFondovi i strukturnifondovi.