Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.10 Projekt “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene snimanja rizika od katastrofa” – PROJEKT LIDAR

Korisnik projekta: Državna geodetska uprava – DGU

Partneri: Geodetski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

                   Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 135.045.851,70 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 135.045.851,70 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 114.788.973,93 HRK (85 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt će se provoditi na području cijele Republike Hrvatske.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

Izrada tehničkih specifikacija i standardnih proizvoda, koja uključuje:

 • Izradu tehničkih specifikacija za aerofotogrametrijsko snimanje Republike Hrvatske
 • Izradu tehničkih specifikacija za LIDAR snimanje Republike Hrvatske
 • Izrada tehničkih specifikacija za koridorno LIDAR snimanje nasipa i koridora rijeka

Nabava opreme

Multisenzorsko snimanje Republike Hrvatske, koje uključuje:

 • Usluge aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske, LIDAR snimanja Republike Hrvatske i koridornog LIDAR snimanja nasipa i rijeka
 • Edukacije članova JPP-a Korisnika za potrebe analize i obrade LIDAR podataka za softver koji se nabavlja za analizu, obradu i interpretaciju podataka snimanja

Analiza i obrada podataka multisenzorskog zračnog snimanja

Potresni rizik na području grada Zagreba, koji uključuje:

 • Prikupljanje podataka za definiranje potresnog rizika na području grada Zagreba
 • Izradu elaborata s kartografskim prikazima iz područja seizmologije, geologije, geotehnologije, građevinarstva – visokogradnje, građevinarstva – inženjerskih građevina, kulturnih dobara i kartografije
 • Analizu postojećih metodologija i zakonske regulative
 • Izradu proračuna potresnog rizika prema fizičkim i financijskim pokazateljima
 • Izradu metodologije za procjenu potresnog rizika primjenjive za prostor cijele Republike Hrvatske
 • Obrada podataka sukladno zadanoj metodologiji
 • Osiguranje i opremanje odgovarajućeg prostora za potrebe rada djelatnika koje sudjeluju u provedbi odobrenih drugih aktivnosti na projektu

Usluge koje se odnose na komunikaciju i vidljivost

Usluge upravljanja projektom

 

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je osigurati homogene podloge utemeljene na prostornim podacima prikladne kvalitete, koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj.

Provedbom ovog projekta po prvi put izraditi će se jedinstvene specifikacije na razini cijele Republike Hrvatske za snimanje LiDAR metodom, s posebnim naglaskom stavljenim na ispunjavanje potreba kao što su aktualnost, pouzdanost, geometrijska i prostorna točnost podataka u modelu.

Na taj način će razina kvalitete dobivenih podataka i njihova prostorna rezolucija osigurati njihovu sveobuhvatnost i uporabljivost u puno većem broju područja primjene.

U tom kontekstu se, između ostaloga, mogu  navesti: poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (za cijelo područje Republike Hrvatske), potresi (za područje grada Zagreba sa razvojem metodologije primjenjive na razini Republike Hrvatske), požari otvorenog tipa, snijeg i led, zaslanjivanje kopna.

Ističemo kako će se kroz ovaj Projekt izraditi procjena potresnog rizika za grad Zagreb, odnosno izraditi će se metodologija za procjenu potresnog rizika koja će biti primjenjiva i na ostalim gradovima Republike Hrvatske. Na osnovi znanstveno i stručno procijenjenoga potresnog rizika za grad Zagreb organizacije i pojedinci koji koriste podatke o potresnom riziku u sklopu svog poslovanja i/ili istraživanja dobit će podatke o opasnostima i rizicima kojima su izloženi ljudi i imovina u neizbježnoj velikoj prirodnoj katastrofi.

 

Razdoblje provedbe: 2020. –  2023.