Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.05.2.1.11 Projekt “Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)”

Korisnik projekta: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 63.000.000,00 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 63.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 53.550.000,00 HRK (85 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt će se provoditi na području cijele Republike Hrvatske.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

 1. Aktivnosti vezane uz razvoj (izradu) softvera/računarskog programa/tj. specijalnog rješenja/programa koje bi služilo za rano upozoravanje stanovništva i upravljanje u kriznim situacijama
 2. Nabava hardvera/opreme koja bi podržala rad aplikacije/računarskog programa i povezivanje iste opreme s telekomunikacijskim operatorima koji pružaju usluge mobilne telefonije
 3. Aktivnosti vezane za upravljanje projektom
 4. Aktivnosti koje se odnose na informiranje i vidljivost

 

Ciljevi projekta:

Uspostava Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u cilju podizanja sposobnosti reakcije sustava zaštite i spašavanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama, primarno kroz podizanje razine spremnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, za prevenciju te pravodobne i adekvatne reakcije u slučajevima pojave katastrofa (poput potresa, poplava, požara i slično).

Predmet Projekta je nabava i implementacija sustava (softwarei hardware) koji će biti u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a koji bi se dijelom instalirao kod mobilnih operatora i nepovratno anonimizirao podatke o lokaciji mobilnih korisnika, a drugi dio bi bio instaliran u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske i obrađivao anonimizirane podatke operatora.

Svrha ovakvog sustava je pružiti podatke i alat donositeljima odluka ranog upozoravanja i uzbunjivanja građana koji se nalaze na području zahvaćenom kriznom situacijom.

Osnovni cilj sustava je slanje SMS uzbuna korisnicima o mogućim katastrofama, prikaz kretanja korisnika te prikaz GPS lokacije potencijalno ugroženih korisnika.

 

Sustav bi imao sljedeće funkcionalnosti:

 1. Upravljanje hitnim situacijama

Sustav će omogućiti upravljanje hitnim situacijama kroz podatke o broju mobilnih  korisnika (prikaz na karti) na određenom području u blisko realnom vremenu.

 1. Prikaz kretanja korisnika

Vizualizirati će se korisničko kretanje u vremenskim periodima u bliskoj prošlosti.

 1. GMLC (Gateway Mobile Location Centre) obavijesti

Sustav na karti prikazuje lokaciju pozivatelja nakon što je pokrenut hitni mobilni poziv na broj 112.

 1. Napredna mobilna lokacija (Advance Mobile Location – AML)

Prikaz GPS lokacijske informacije primljene sa mobilnog uređaja kad je ostvaren 112 poziv.

 1. Interna komunikacija

Interni razgovori između djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i korisnika sustava (organizacija koje imaju interes raspolagati informacijama o opasnostima:  HGSS, Vatrogasne službe, HAK, javne institucije, hoteli, kampovi, nacionalni parkovi itd.).

 1. CAP upozoravanje i uzbunjivanje

Common Alerting Protocol (CAP) je standardizirani format za razmjenu upozorenja i signala uzbunjivanja u hitnim situacijama koji se temelji na IP prijenosu. CAP omogućava da se poruka upozorenja dosljedno i istovremeno širi kroz sve spojene sustave. Sustav osigurava komunikaciju kroz razne komunikacijske kanale: e mail, Twitter, Facebook, Instagram,…

 1. Cell Broadcast obavijest mobilnim Korisnicima

CBC (Cell Broadcast Center) šalje poruku svim mobilnim korisnicima koji su trenutno prisutni na proizvoljno odabranom području. Ovakva poruka je trenutna za sve Korisnike koji su na određenom području, a čiji mobilni uređaj podržava prijem i prikaz takve poruke.

 1. SMS uzbuna odmah – obavijest mobilnim Korisnicima

Sustav podržava slanje SMS obavijesti za sve mobilne Korisnike svih operatora koji su trenutno pozicionirani u proizvoljno odabranom području, a koji su imali interakciju s mrežom operatora nakon proglašenja uzbune za odabrano područje.

 1. SMS uzbuna kasnije – obavijest mobilnim Korisnicima

Podrška situaciji gdje bi se obavijesti mogle poslati Korisnicima koji su bili locirani na odabranom području u određenom vremenu u bližoj prošlosti. Uz Korisnike koji su trenutno na odabranom području obavijest dobivaju i oni koji su bili na tom području u zadanom vremenu.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske će navedenim sustavom unaprijediti svoje trenutne procese kao i uvesti nove komunikacijske kanale, kako u internoj komunikaciji tako i u komunikaciji prema vanjskim korisnicima kao i građanima i posjetiteljima Republike Hrvatske. Naime, pravodobna informacija o opasnostima, uvelike bi povećala učinkovitost sustava javne sigurnosti.

Kao konačni cilj očekuje se znatno brže obavješćivanje građana i sudionika sustava civilne zaštite putem mobilnih telefona o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

 

Razdoblje provedbe: 2020. –  2022.