Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.06 – Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica – FAZA II

Projekt u Virovitici sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt Virovitica odobren je 27. listopada 2015. godine Odlukom o financiranju iz fondova Europske unije od strane Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 21. prosinca 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga Virkom d.o.o. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 21. prosinca 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Virkoma d.o.o., Grada Virovitice i općina Spišić Bukovica i Lukač.

Ukupna vrijednost projekta – 184.058.218,76 HRK

Prihvatljivi troškovi – 147.246.575,00 HRK

                                           103.388.722,00 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (70,21% prihvatljivih troškova)

43.857.853,00 HRK – nacionalna sredstva (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 40%, Hrvatske vode 40% javni isporučitelj vodnih usluga 20%)

 

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Virovitica koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Procedura uključuje sljedeće:

Faza I

16. svibnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“.

Ukupna vrijednost projekta – 19.274.893,88 HRK

Prihvatljivi troškovi – 15.419.915,10 HRK

                                          10.827.045,04 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

14. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“-FAZA 2

Ukupna vrijednost projekta – 164.783.324,88 HRK

Prihvatljivi troškovi – 131.826.659,90 HRK

                                               92.561.675,96 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

 

Predmet projekta:

Unaprjeđenje sustava odvodnje otpadnih voda uključuje:

 • rekonstrukciju/izgradnju 7,496 km gravitacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, kišnog preljeva, retencijskog bazena i 3 crpne stanice
 • proširenje sustava na područje rubnih dijelova aglomeracije Virovitica izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje s novih 28,952 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te 10 crpnih stanica

Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe uključuje kontrolu gubitaka kroz izgradnju 13 mjerno-regulacijskih okana

Izdvajanje komunalnih otpadnih voda s industrijskog UPOV-a tvornice šećera VIRO d.d. i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 25.000 ES uključujući i mjere za obradu mulja

Nabava opreme zar rad i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje

 

Ciljevi projekta:

 • Zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja poboljšanjem i proširenjem sustava odvodnje otpadnih voda čime će se priključiti 1.540 korisnika te pročišćavanjem sakupljenih otpadnih voda na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 25.000 ES
 • Poboljšanje kvalitete okoliša i zdravlja ljudi na području aglomeracije Virovitica
 • Zaštita resursa podzemnih voda povećanjem postotka prikupljenih i pročišćenih otpadnih voda i smanjenjem nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u vodotoke te smanjenjem procjeđivanja iz sustava odvodnje
 • Poboljšanje prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji radi potpunog usklađenja s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama do 2018. godine

 

Projekt se provodi kroz 6 ugovora:

  1. Ugovor o radovima na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe
  2. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  3. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova
  4. Ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava
  5. Ugovor o uslugama za promidžbu i vidljivost
  6. Ugovor o uslugama za upravljanje projektom

 

 

Status projekta: 2017. – 2022.