Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.07 – Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja – FAZA II

Projekt u Županji sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ odobren je 23. travnja 2014. godine Odlukom o financiranju iz fondova Europske unije od strane Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. listopada 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i Komunalca d.o.o. Županja. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 28. listopada 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Komunalca d.o.o. Županja, Grada Županje i općine Štitar).

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Komunalac d.o.o. Županja.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om)- 96.246.440 HRK

Prihvatljivi troškovi – 76.997.152 HRK

                                           54.752.929,HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (71,11 % prihvatljivih troškova)

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Županja koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Procedura uključuje sljedeće:

Faza I

 1. lipnja 2017. godine je donesena Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ – FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om)- 25.224.708 HRK

Prihvatljivi troškovi – 20.179.766 HRK

                                           14.349.898 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

Faza II

21. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Poboljšanje vodno‐komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“-FAZA 2.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 71.021.732 HRK

Prihvatljivi troškovi – 56.817.386 HRK

                                           40.403.031 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

 

Predmet projekta:

 • Projekt Županja obuhvaća proširenje postojećeg sustava javne vodoopskrbe u Štitaru ‐ priključenje na vodoopskrbni cjevovod, ugradnja vodomjera i izvedba okna za 360 kućanstava čime će se omogućiti priključenje na vodoopskrbnu mrežu, odnosno opskrba pitkom vodom za 1.052 novih stanovnika
 • Proširenje postojećeg sustava odvodnje u Županji (jedna nova crpna stanica, rekonstrukcija jedne postojeće crpne stanice, izgradnja 2,4 km tlačnih cjevovoda) čime će se omogućiti preusmjeravanje toka na lokaciju uređaja za pročišćavanje i izgradnja kanalizacijskog sustava u Štitaru (14 km cjevovoda, 13 crpnih stanica, 1,8 km tlačnih cjevovoda) čime će se omogućiti priključenje novih 1.894 stanovnika na mrežu odvodnje
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja (UPOV) kapaciteta 17.000 ES omogućit će priključenje 13.565 stanovnika (12.851 stanovnika priključenih na mrežu odvodnje do 2017. godine i 635 ES otpadnih voda prikupljenih u preostalim septičkim jamama) dok je preostali kapacitet UPOV‐a predviđen za industriju (uz prethodno pročišćavanje)

 

Ciljevi projekta:

 • unaprjeđenje sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda aglomeracije Županja kroz dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao i unaprjeđenje vodoopskrbe na području naselja Štitar čime će se poboljšati odvodnja postojećim korisnicima i omogućiti priključenje novih 1.894 stanovnika na sustav odvodnje
 • sigurna vodoopskrba kvalitetnom pitkom vodom za novih 1.502 stanovnika
 • povećanje razine priključenosti na sustave odvodnje (priključenost 94%) i priključenosti na vodoopskrbnu mrežu (priključenost 100%)
 • poboljšanje i razvoj sustava upravljanja otpadnim vodama i zaštita vodnih resursa u Republici Hrvatskoj te zadovoljavanje EU standarda
 • smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljivo područje sliva rijeke Save, odnosno Dunav, poboljšanje i zaštita kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima smanjivanjem nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode
 • izgradnja sustava odvodnje doprinosi i poboljšanju standarda vodno‐komunalnih usluga, poboljšanju zdravlja, sanitarnog stanja i stanja okoliša na tom području te zaštita kakvoće vode rijeke Save čime se pomaže zaštiti kompleksan ekosustav i očuvanje i unaprjeđenje biološke raznolikosti na tom području

 

Projekt se provodi kroz 6 ugovora:

 1. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 2. Ugovor o radovima na izgradnji sustava javne odvodnje u Županji i Štitaru i izgradnja priključaka na vodoopskrbnu mrežu u Štitaru
 3. Ugovor o nabavi opreme za održavanje i inspekciju sustava javne odvodnje
 4. Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova
 5. Ugovor o uslugama za promidžbu i vidljivost
 6. Ugovor o uslugama za upravljanje projektom i administracijom

 

Status projekta: 2017. – 2018.

PROJEKT ZAVRŠEN