Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.35 Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj – PROJEKT SINJ

Korisnik projekta: Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Sinj

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 378.337.251,63 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 302.669.801,30 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 211.610.086,23 HRK (69,91 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

Ulaganje u  sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda:

 • Izgradnja 81 864 m sustava javne odvodnje
 • Izgradnja 14 kom crpnih stanica
 • Sanacija 723 m sustava javne odvodnje
 • Sanacija 119 kom okana na javnoj odvodnji
 • Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 3. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 26 000 ES)

Ulaganje u  sustav javne vodoopskrbe:

 • Izgradnja 925 m sustava javne vodoopskrbe i sanacija 23 395 m sustava javne vodoopskrbe
 • Rekonstrukcija 335 m sustava javne vodoopskrbe
 • Dogradnja i sanacija 3 vodospreme

Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

Usluge nadzora projekta, vođenja projekta i promidžbe projekta

 

Ciljevi projekta:

 • Povećanje priključenosti na javni sustav odvodnje otpadnih voda sa 45% na 89% (planirano je priključenje 8 827 novih stanovnika)
 • Unapređenjem sustava javne vodoopskrbe osigurat će se dovoljne količine kvalitetne pitke vode uz smanjenje gubitaka sa cca 50% na 30% za 18 753 stanovnika
 • Osiguranje adekvatnog pročišćavanja otpadnih voda nadogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta 26 000 ekvivalent stanovnika i usklađenje sa zahtjevima EU Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip zagađivač plaća)

 

Projekt se provodi kroz 8 ugovora:

 • Ugovor o radovima na vodoopskrbnom sustavu i sustavu javne odvodnje
 • Ugovor o projektiranju i nadogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Ugovor o nabavi vozila za održavanje sustava javne odvodnje
 • Ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe
 • Ugovor o nabavi opreme za modernizaciju upravljanja sustavom javne odvodnje
 • Ugovor o uslugama za nadzor radova
 • Ugovor o uslugama upravljanja projektom
 • Ugovor o uslugama za informiranje i vidljivosti projekta

 

Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2023.