Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.41.0001 Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin – PROJEKT SPLIT-SOLIN

Korisnik projekta: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 1.791.760.602,63 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.419.408.482,10 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 975.315.032,88 HRK (68,71 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području Splitsko – dalmatinske županije, odnosno na području Grada Splita (naselja Split, Stobreč, Kamen, Žrnovnica i Srinjine), Grada Solina (naselja Solin, Vranjic, Mravince i Kučine), Općine Klis (naselje Klis), Općine Dugopolje (naselja Dugopolje i Koprivno) i Općine Podstrana (naselje Podstrana).

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe aglomeracije Split – Solin obuhvaća:

 • izgradnju 60,65 km novog sustava javne vodoopskrbe, izgradnju 14 crpnih stanica, izgradnju 14 vodosprema (20.350 m3), izgradnju 1.243 priprema za kućne priključke te rekonstrukciju 4,28 km postojećeg  sustava javne vodoopskrbe

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin obuhvaća:

 • izgradnju 93,55 km novih kanalizacijskih kolektora, izgradnju 14,76 km tlačnih cjevovoda, izgradnju 26,69 km kabelske kanalizacije (povezivanje izgrađenog sustava u sustav daljinskog nadzora i upravljanja), izgradnju 4,28 km podmorskog ispusta, izgradnju 32 i rekonstrukciju 3 crpne stanice, izgradnju 7 retencijskih bazena i 5 kišnih preljeva, izgradnju 2.593 priprema za kućne priključke, sanaciju 13,61 km kanalizacijskih kolektora, rekonstrukciju 1,85 km kanalizacijskih kolektora
 • nadogradnju postojećeg centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV-a) Stupe s I. na II. stupanj pročišćavanja (od mehaničkog na biološku obradu) uz povećanje kapaciteta na 275.000 ES

 

Ciljevi projekta:

 • projektom će se omogućiti povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje za aglomeraciju Split-Solin na 95 % (planirano je priključenje 25.018 novih stanovnika)
 • dogradnjom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će sukladnost s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)
 • proširenjem mreže javne vodoopskrbe, uključujući izgradnju crpnih stanica i vodosprema osigurat će se priključenje 4.011 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe koji do sada nisu imali pristup javnoj vodoopskrbi.
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

 

Projekt se provodi kroz 14 ugovora:

 1. Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine
 2. Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč
 3. Odvodnja i vodoopskrba dijela grada Splita (Žrnovnica, Korešnica)
 4. Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita
 5. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje
 6. SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive
 7. Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg UPOV-a Stupe i povećanje stupnja pročišćavanja sa mehaničkog na biološko pročišćavanje (II. stupanj) s kapacitetom od 275.000 ES
 8. Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži
 9. Stručni nadzor nad radovima izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine
 10. Stručni nadzor nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split-Solin osim naselja Srinjine
 11. Nabava opreme za održavanje mreže
 12. Upravljanje projektom
 13. Vidljivost i promidžba
 14. Imovinsko-pravni odnosi

 

Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2023.