Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.42.0001 Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo – PROJEKT TRILJ-OTOK-DICMO

Korisnik projekta: javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 247.484.875,00 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 197.987.900,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 132.887.023,53 HRK (67,12 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije konkretnije na području Grada Trilja i Sinja te Općina Otok i Dicmo.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

 • Ulaganja u sustav javne vodoopskrbe:

izgradnja 7.180 m vodoopskrbnih cjevovoda i 3 hidrofora, rekonstrukcija 2.440 m vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukcija 1 vodospreme, rekonstrukcija 1 hidrofora, sanacija 1 vodospreme te sanacija 8.721 m vodoopskrbnih cjevovoda

 • Ulaganja u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

izgradnja 72.194 m fekalnih cjevovoda s izvedbom 1.631 priprema za kućne priključke odvodnje, izgradnja 15 crpnih stanica, rekonstrukcija 1.380 m postojeće mreže odvodnje, sanacija 128 m postojeće mreže odvodnje, sanacija 31 kom postojećih okana te zamjena dotrajale elektroopreme na 2 postojeće crpne stanice

 • Nadogradnja UPOV-a Trilj 2. stupnja pročišćavanja i postojećeg kapaciteta 3.500 ES na kapacitet od 6.000 ES

 

Ciljevi projekta:

 • Projektom će se omogućiti priključenje dodatnih 5.662 stanovnika na sustav javne odvodnje na području aglomeracija Trilj i Otok što će značiti povećanje priključenosti sa postojećih 35% na 88% za aglomeraciju Trilj te povećanje priključenosti sa postojećih 0% na 68% za aglomeraciju Otok
 • Izgradnjom vodoopskrbnog sustava omogućit će se priključenje dodatnih 135 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe na području naselja Jabuka (aglomeracija Trilj) i Sušci (Općina Dicmo)
 • Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne odvodnje te nadogradnjom UPOV-a Trilj omogućit će se pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućim stupnjem pročišćavanja te očuvanje kakvoće voda i sprečavanje degradacije voda primarno u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša

 

Projekt se provodi kroz 9 ugovora:

 1. Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj
 2. Radovi na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo, te sustavu odvodnje aglomeracije Otok
 3. Radovi na UPOV-u
 4. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje
 5. Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje i vodoopskrbe
 6. Nadzor nad izgradnjom
 7. Upravljanje projektom
 8. Provedba mjera vidljivosti i promidžbe
 9. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

 

Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2023.