Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.56.0001 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec – PROJEKT IVANEC

Korisnik projekta: Ivkom-vode d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 216.308.950,00 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 173.047.160,00 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 121.106.130,83 HRK (69,98 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području aglomeracije Ivanec te obuhvaća grad Ivanec i sljedeća naselja: Gečkovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Punikve i Vuglovec.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

 • izgradnja 30.589 m gravitacijskih cjevovoda, izgradnja 1.976 m tlačnih cjevovoda, izgradnja 12 novih crpnih stanica, izgradnja 10 kišnih preljeva, izgradnja 3 retencijska bazena, rekonstrukcija 3.186 m gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 3 kišna preljeva te sanacija 4.240 m gravitacijskih kolektora
 • nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje
 • izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 11.000 ES

 

Ciljevi projekta:

 • projektom će se omogućiti priključenje 3.040 novih stanovnika na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Ivanec odnosno povećanje sa sadašnjih 4.274 (46%) na 7.314 (79%)
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • usklađivanje sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda(91/271/EEZ)

 

Projekt se provodi kroz 8 ugovora:

 1. Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje
 2. Sanacija sustava odvodnje
 3. Projektiranje i izgradnja I. faze Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec
 4. Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje
 5. Izrada i poboljšanje baze podataka
 6. Nadzor nad izvođenjem radova
 7. Upravljanje projektom
 8. Promidžba i vidljivost

 

Razdoblje provedbe projekta: 2020. – 2023.