Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.58.0001 Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik – PROJEKT DUBROVNIK

Korisnik projekta: Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 881.208.682,93 HRK 

Ukupni prihvatljivi troškovi: 647.820.209,34 HRK

Bespovratna sredstva strukturnih fondova: 457.644.948,87 HRK (70,64 % iznosa prihvatljivih troškova)

 

Prostorni obuhvat projekta:

Projekt se provodi na području Dubrovačko neretvanske županije. Projektne aktivnosti na sustavu javne vodoopskrbe će se provoditi u naseljima Vodoopskrbnog sustava (VOS) Dubrovnik, VOS Zaton-Orašac i VOS Moševići-Visočani, a na sustavu javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Dubrovnik koju čine sljedeća naselja: Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, N. Mokošica Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan, Šumet.

 

Aktivnosti u sklopu projekta:

 • Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnja 25.509 m vodoopskrbnih cjevovoda, 4 crpne stanice, 2 vodospreme i 1 uređaja za pročišćavanje pitke vode Ombla, rekonstrukcija 9.517 m vodoopskrbnih cjevovoda i 1 vodospreme te sanacija 5.230 m vodoopskrbnih cjevovoda i 1 vodospreme
 • Izgradnja/rekonstrukcija/sanacija sustava javne odvodnje i to: izgradnja 22.495 m sustava javne odvodnje, 5 crpnih stanica i 1.577 priprema za kućne priključke, rekonstrukcija 358 m sustava javne odvodnje i 1 crpne stanice te sanacija 7.945 m sustava javne odvodnje i 5 crpnih stanica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lapad, II. stupnja pročišćavanja, kapaciteta od 73.000 ES s podmorskim ispustom, te izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji Osojnik

 

Ciljevi projekta:

 • Izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe omogućit će se povećanje priključenosti stanovništva u naseljima Vodoopskrbnog sustava (VOS) Dubrovnik sa 96% na 98% (859 novopriključenih stanovnika) i VOS Zaton-Orašac sa 64% na 94% (108 novopriključenih stanovnika) kao i smanjenje gubitaka za VOS Dubrovnik sa 38% na 30% te za VOS Zaton-Orašac sa 34% na 28%
 • Projektom će se omogućiti povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje za aglomeraciju Dubrovnik sa sadašnjih 84% na 92% (planirano je priključenje 4.409 novih stanovnika)
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje i odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda
 • Doprinos postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Okvirnoj Direktivom o vodama i Direktivom o  kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

 

Projekt se provodi kroz 12 ugovora:

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje pitke vode na sustav vodoopskrbe
 • Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje
 • Sanacije na sustavu vodoopskrbe
 • Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje
 • Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenje za obradu mulja
 • Institucionalno jačanje
 • Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
 • Stručni nadzor gradnje
 • Upravljanje projektom
 • Informiranje i vidljivost projekta
 • Ostali troškovi

 

Razdoblje provedbe projekta: 2020. – 2023.