Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.1.01.0001 – Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  15.221.322,96 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 12.916.704,51 HRK
UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA POTPISAN: 10. travanj 2017.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020, Prioritetnoj osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskom prioritetu 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu, te Specifičnom cilju 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću.

Prijavitelj projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).

Potreba za realizacijom projekta ovakve vrste proizlazi iz problema invazivnih stranih vrsta koje imaju štetan učinak na bioraznolikost i usluge ekosustava, a mogu imati i štetan utjecaj na zdravlje ljudi i gospodarstvo te su prepoznate kao jedna od glavnih prijetnji očuvanju bioraznolikosti na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini.

Svrha projekta je doprinijeti rješavanju problema štetnih učinaka IAS na bioraznolikost Hrvatske, a time i na bioraznolikost EU, kroz povećanje znanja o stranim i invazivnim stranim vrstama, čime se stvara temelj za buduće aktivnosti upravljanja.

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

  • uspostavljen Informacijski sustav o stranim i invazivnim stranim vrstama (IAS) u Hrvatskoj s pripadajućom web stranicom i mobilnom aplikacijom za prikupljanje podataka o opažanjima vrsta na terenu (“citizen science”)
  • provedena usmjerena terenska istraživanja, tj. kartiranje stranih vrsta i IAS u Hrvatskoj s ciljem prikupljanja podataka o njihovoj rasprostranjenosti
  • izrađena i testirana najmanje 2 programa praćenja za invazivne strane vrste s ciljem praćenja stanja njihovih populacija
  • analizirani putovi unošenja i širenja IAS
  • ojačani kapaciteti djelatnika HAOP-a i ostalih dionika uključenih u praćenje invazivnih stranih vrsta

Više informacija o projektu potražite  OVDJE