Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.2.02.0001- Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
SURADNIK: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  11.008.381,72 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 9.342.844,46 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: listopad 2017. – listopad 2021.

Svrha i opravdanost: Invazivne strane vrste (IAS) se smatraju jednom od glavnih prijetnji bioraznolikosti i s njom povezanih usluga ekosustava na globalnoj razini, a mogu imati i negativan učinak na zdravlje ljudi te gospodarstvo. Iz tog razloga su po pitanju sprječavanja njihova širenja i kontrole definirani ciljevi i obveze država u okviru međunarodnih konvencija, kojih je RH stranka, te strateških dokumenata i zakonodavnih okvira EU i RH. Primjerice, opravdanost ovog projekta se ogleda u ispunjenju zakonskih obveza RH kao države članice EU koje su propisane temeljem Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invanzivnih stranih vrsta  te ispunjenu nacionalnih obveza nastalih temeljem usvojenih ciljeva i odluka Strateškog plan Konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011.-2020. (Aichi cilj 9.), odnosno cilja 5. Strategije Europske unije o bioraznolikosti do 2020. (COM (2011)244), kojima se određuje da do 2020. godine IAS i putovi njihovog unošenja budu utvrđeni i prioritizirani, prioritetne vrste kontrolirane ili iskorijenjene, a na snazi mjere kojima se sprječava njihovo uvođenje i uspostavljanje populacija. Za potrebe ispunjavanja strateških ciljeva i zakonodavnih obveza na nacionalnoj i EU razini te kako bi se negativni učinci koje IAS imaju na bioraznolikost sveli na najmanju moguću mjeru, neophodno je razvijati cjelovit i učinkovit sustav za upravljanje i kontrolu IAS u RH.
Osim provedbi odredbi iz Uredbe o IAS, projekt doprinosi i provedbi odredbi Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima  (Narodne novine, broj 15/2018), koji detaljno definira sustav upravljanja IAS u RH.

Cilj projekta: Cilj projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole IAS kroz izradu akata planiranja za upravljanje IAS (akcijski planovi i planovi upravljanja), radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa. Razvoju sustava upravljanja doprinijet će se i jačanjem kapaciteta djelatnika tijela nadležnih za provedbu Uredbe o IAS putem izrade i sustavne provedbe edukacija tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta, organizacije i provedbe studijskih putovanja u druge države članice EU radi razmjene iskustva i primjera dobre prakse u području službenih kontrola i provedbe propisa o IAS te jačanja stručnog znanja djelatnika Korisnika o tematici IAS. Program edukacija usmjeren je prema IAS zakonodavstvu u EU i RH i vezanim procedurama nadzora i službenih kontrola, ulogama tijela u sustavu, prepoznavanju IAS i robe, odnosno pošiljki koje ih sadrže, itd.

Predviđeni rezultati:

1. dva akcijska plana:
a) Akcijski plan o putovima unosa IAS na prirodan način
b) Akcijskog plana o putovima unosa IAS vezanim uz transport

2. tri plana upravljanja IAS:
a) signalni rak (Pacifastacus leniusculus)
b) mungos (Herpestes javanicus)
c) crvenouha kornjača (Trachemys scripta)

3. dva alata za jačanje kapaciteta djelatnika u sustavu službenih kontrola IAS:
a) program edukacija i
b) priručnik o prepoznavanju i postupanju s IAS


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: zrinka.domazetovic@mzoe.hr 

VIŠE INFORMACIJA POTRAŽITE I NA : www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.