Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.2.02.0001- Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

PT1 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
SURADNIK: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  11.008.381,72 HRK
UKUPNA DODJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 9.342.844,46 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: listopad 2017. – listopad 2021.

Svrha i opravdanost: Invazivne strane vrste (IAS) se smatraju jednom od glavnih prijetnji bioraznolikosti i s njom povezanih usluga ekosustava na globalnoj razini, a mogu imati i negativan učinak na zdravlje ljudi te gospodarstvo. Iz tog razloga su po pitanju sprječavanja njihova širenja i kontrole definirani ciljevi i obveze država u okviru međunarodnih konvencija, kojih je RH stranka, te strateških dokumenata i zakonodavnih okvira EU i RH. Primjerice, opravdanost ovog projekta se ogleda u ispunjenju zakonskih obveza RH kao države članice EU koje su propisane temeljem  Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (Uredba o IAS) te ispunjenu nacionalnih obveza nastalih temeljem usvojenih ciljeva i odluka Strateškog plan Konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011.-2020. (Aichi cilj 9.), odnosno cilja 5. Strategije Europske unije o bioraznolikosti do 2020. (COM (2011)244), kojima se određuje da do 2020. godine IAS i putovi njihovog unošenja budu utvrđeni i prioritizirani, prioritetne vrste kontrolirane ili iskorijenjene, a na snazi mjere kojima se sprječava njihovo uvođenje i uspostavljanje populacija. Za potrebe ispunjavanja strateških ciljeva i zakonodavnih obveza na nacionalnoj i EU razini te kako bi se negativni učinci koje IAS imaju na bioraznolikost sveli na najmanju moguću mjeru, neophodno je razvijati cjelovit i učinkovit sustav za upravljanje i kontrolu IAS u RH. Osim provedbi odredbi iz Uredbe o IAS, projekt doprinosi i provedbi odredbi Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima (NN, br. 15/18 i 14/19), koji detaljno definira sustav upravljanja IAS u RH.

Cilj projekta: Cilj projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole IAS kroz izradu akata planiranja za upravljanje IAS (akcijski planovi i planovi upravljanja), radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa. Razvoju sustava upravljanja doprinijet će se stjecanjem znanja i vještina potrebnih za prepoznavanje IAS i robe koja ih sadrži te kontrolu njihova unosa u RH kao i jačanjem kapaciteta djelatnika tijela nadležnih za službene kontrole i provedbu EU i nacionalnog zakonodavstva o IAS. U tu svrhu izradit će se priručnik o prepoznavanju i postupanju s IAS, provest će se program edukacije za planiranih 1.200 djelatnika tijela nadležnih za službene kontrole (carina, inspekcije i policija), organizirati studijsko putovanje radi razmjene iskustva i primjera dobre prakse te sudjelovanje na  stručnim konferencijama radi jačanja stručnog znanja o IAS. Program edukacija usmjeren je prema IAS zakonodavstvu u EU i RH i vezanim procedurama nadzora i službenih kontrola, ulogama tijela u sustavu, prepoznavanju IAS i robe, odnosno pošiljki koje ih sadrže, itd.

Predviđeni rezultati:

 1. dva akcijska plana:
  a) Akcijski plan o putovima unosa IAS spontanim širenjem
  b) Akcijskog plana o putovima unosa IAS vezanim uz transport
 1. pet planova upravljanja IAS:
  a) signalni rak (Pacifastacus leniusculus)
  b) mungos (Herpestes javanicus)
  c) crvenouha kornjača (Trachemys scripta)
  d) žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera)
  e) cigansko perje (Asclepias syriaca)
 1. dva alata za jačanje kapaciteta djelatnika u sustavu službenih kontrola IAS:
  a) program edukacija i
  b) priručnik o prepoznavanju i postupanju s IAS


KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:
ias-projekt@mingor.hr 

VIŠE INFORMACIJA POTRAŽITE I NA :
www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.