Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.5.2.03.0001 – Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000

KK.06.5.2.03.0001 – Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000
PT1 – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PT2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
KORISNIK: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  186.497.150,36  HRK
UKUPNA DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 158.503.452,80 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2017. – prosinac 2022.

 Svrha projekta:

Države članice EU obvezne su na svom teritoriju uspostaviti ekološku mrežu Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Nakon usvajanja tih područja od strane Europske komisije, država članica mora, najkasnije u razdoblju od 6 godina od usvajanja, uspostaviti ciljeve očuvanja te mjere očuvanja za svako područje.

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 38 POP i 741 POVS područja (oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora). Tim se udjelom ekološke mreže Hrvatska svrstala u sam vrh EU-a.

Cilj projekta:

Cilj Projekta je razviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom kroz izradu Planova upravljanja (PU) područjima ekološke mreže te jačanjem kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom. Republika Hrvatska je sukladno preporuci Europske komisije odlučila provesti obvezu uspostave ciljeva i mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove donošenjem PU područjima ekološke mreže.

U PU definirat će se načini postizanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže te mjere očuvanja/aktivnosti koje je potrebno provesti za njihovo dostizanje. Za upravljanje područjima ekološke mreže nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode.

U Republici Hrvatskoj je 409 područja zaštićeno u nekoj od nacionalnih kategorija (oko 8,5% teritorija).

Rezultati projekta:

  • Izrada PU za najmanje 200 područja EM, čime će se stvoriti preduvjeti za učinkovito upravljanje s najmanje 40% površine EM u RH.
  • Izrada 7 Programa zaštite šuma radi učinkovitog upravljanja šumskim ekosustavima, za područja EM zaštićena u kategorijama nacionalnog parka i strogog rezervata.
  • Utvrđeni ciljevi i mjere očuvanja za svaku vrstu i stanišni tip područja EM.
  • Terensko prikupljanje podataka o nedovoljno poznatim vrstama/stanišnim tipovima na pojedinim Natura 2000 područjima na kojima za dio vrsta/stanišnih tipova nema dostatnih podataka za definiranje ciljeva očuvanja i odgovarajućih mjera.
  • Uspostavljen sustav praćenja učinkovitosti mjera očuvanja za slatkovodne ekosustave (pilot aktivnost), na osnovu čega će se prilagoditi buduće mjere očuvanja.
  • Izrada „Okvira za prioritetne aktivnosti“ u svrhu planiranja financiranja i upravljanja.
  • Stjecanje potrebnih vještina i znanja za upravljanje područjima EM kroz pripremu i provedbu Programa edukacija namijenjenih dionicima za upravljanje EM.
  • Osigurana oprema neophodna za izradu PU i obavljanje aktivnosti upravljanja.
  • Unaprjeđenje postojeće informacijsko komunikacijske tehnologije, alata u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP-Bioportal), izradom Modula za upravljanje područjima EM.
  • Jačanje svijesti javnosti i aktivno sudjelovanje dionika područja EM u očuvanju bioraznolikosti.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: projekt-natura2000@mzoe.hr
VIŠE INFORMACIJA POTRAŽITE I NA: www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.