Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

OPKK

17.10.2017.

OPKK

Republici Hrvatskoj kao članici Europske Unije na raspolaganju su Strukturni instrumenti – Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond. Osnovna namjena EU sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje Hrvatska preuzima u svoje nacionalno zakonodavstvo, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine“, Međunarodni sporazumi, br. 2/2012).

Europska komisija (EK) odobrila je 12. prosinca 2014. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (nadalje OPKK 2014. – 2020.), temeljni plansko-programski dokument koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Upravljačko tijelo za OPKK je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.

Kroz taj program Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj i to 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

Cilj operativnog programa

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Prioriteti operativnog programa i alokacije

Iz OPKK 2014.-2020. sufinancirat će se aktivnosti kroz deset tematskih ciljeva predviđenih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014.-2020., to su:

 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija – 664.792.165 EUR
 2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije – 307.952.676 EUR
 3. Poslovna konkurentnost – 970.000.000 EUR
 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – 531.810.805 EUR
 5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima – 245.396.147 EUR
 6. Zaštita okoliša i održivost resursa – 1.987.360.608 EUR
 7. Povezanost i mobilnost – 1.310.205.755 EUR
 8. Socijalno uključivanje i zdravlje – 356.500.000 EUR
 9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje – 270.914.791 EUR
 10. Tehnička pomoć – 236.112.612 EUR

Uloga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja                                                     

U sklopu OPKK 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je Posredničko tijelo razine 1 nadležno je za 3 prioritetne osi unutar kojih je 9 investicijskih prioriteta te 14 specifičnih ciljeva za koje je alocirano ukupno 2.134.736.363 €.

Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u odnosu na prioritetne osi iz svoje nadležnosti, obavlja sljedeće funkcije:

 • sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove Operativnog programa i Partnerskog sporazuma;
 • osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava, osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela;
 • izrađuje kriterije za odabir projekata i dokumentaciju poziva te sudjeluje u odabiru projekata;
 • izrađuje upute za prijavitelje;
 • surađuje s PT2 u praćenju napretka provedbe projekata;
 • sudjeluje u provedbi mjera i informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije;
 • izrađuje priručnik o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;
 • surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa.

Detaljnije o specifičnim ciljevima i alociranim sredstvima u nadležnosti MINGOR-a možete pronaći ovdje.