Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Nabava spremnika

Nabava spremnika

Cilj ovog projekta je pomoć jedinicama lokalne samouprave u uspostavi sustava odvajanja otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/98, 98/19) i ciljevima iz Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17).

Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada smanjit će se količina nastalog  miješanog komunalnog otpada, smanjiti udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećati količine reciklabilnog komunalnog otpada  i ispuniti obveza RH da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla i otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada, a sve to će pridonijeti smanjivanju količine otpada koji se odlaže.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14. veljače 2019.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 370.631.802,09 kn

Bespovratna sredstva (EU sufinanciranje): 315.037.031,77 kn

Korisnik projekta je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), koji nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje otpada u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su prethodno iskazale svoj interes za spremnicima. Kroz projekt se planira nabaviti 1,23 milijuna različitih vrsta spremnika.

Projektom je predviđeno da će FZOEU provesti postupak javne nabave za 5 grupa spremnika:

  1. kante za odvojeno prikupljanje otpada
  2. kontejneri (polietilen visoke gustoće „HDPE“) za odvojeno prikupljanje otpada
  3. metalni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada
  4. metalna zvona za odvojeno prikupljanje otpada
  5. zvona (poliester) za odvojeno prikupljanje otpada

Postupak javne nabave za grupe 2-5 proveden je i ugovoren tijekom 2019. godine, a isporuka spremnika počela je u jesen 2019. i završila u srpnju 2020.

Ponovljeni postupak javne nabave za grupu 1 (kante) objavljen je krajem 2019. godine, a isporuka ovih spremnika očekuje se u drugoj polovici 2020. godine.