Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Europska Unija - fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

KK.06.4.2.04 – Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka – FAZA II

Projekt u Osijeku sufinanciran je sredstvima strukturnih fondova, a provodi se u 2 faze koje su jasno odijeljene fizički i financijski – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt Osijek odobren je Odlukom Europske komisije 26. lipnja 2013. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 3. travnja 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda i Vodovoda Osijek d.o.o. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 3. travnja 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede (sadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), Hrvatskih voda, Vodovoda – Osijek d.o.o., grada Osijeka i općine Čepin.

 

Korisnik projekta je javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod Osijek d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om) – 688.831.318 HRK

Prihvatljivi troškovi – 551.065.055 HRK

                                             402.781.714HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (73,09% prihvatljivih troškova)

 

S obzirom da je Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013. završio, projekt Osijek koji je odobren u okviru navedenog programa, biti će završen kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Procedura uključuje sljedeće:

 

Faza I

30.1.2017. je donesena Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije čime je odobren financijski doprinos iz Kohezijskog Fonda za projekt Osijek.

13. travnja 2017. godine je donesena nacionalna Odluka o izmjenama Odluke o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ – FAZA 1.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 437.981.648 HRK

Prihvatljivi troškovi – 350.385.318 HRK

                                            256.101.882 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program zaštite okoliša 2007. – 2013.)

 

 

Faza II

20. travnja 2017. godine donesena je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ – FAZA 2.

Ukupna vrijednost (s PDV-om) – 250.849.670HRK

Prihvatljivi troškovi – 200.679.737 HRK

                                            146.679.832 HRK – bespovratna sredstva iz strukturnih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

 

 

Predmet projekta:

‐ Nadogradnja i poboljšanje postojećeg uređaja za kondicioniranje vode za piće u svrhu smanjivanja sadržaja arsena i osiguranja kvalitetne vode za piće

‐ Dogradnja vodoopskrbnog sustava u duljini od 16 km

‐Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda u ukupnoj duljini 66.4 km u tri naselja – Čepin, Briješće i Tenja s ukupno oko 18.000 stanovnika i izgradnja i rekonstrukcija sjevernog kolektora

‐ Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja (osjetljiv prijemnik dunavskog sliva) kapaciteta 170.000 ES za pročišćavanje svih otpadnih voda proizvedenih u aglomeraciji Osijek i u aglomeraciji Bilje/Darda

‐ Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže

 

Ciljevi projekta:

– Smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljiva područja dunavskog sliva odgovarajućim pročišćavanjem u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 170.000 ES u skladu sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

– Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda i omogućavanje priključenja 13.250 novih stanovnika

-Osiguranje dostatne količine kvalitetne vode za piće za opskrbu 125.000 stanovnika

-Smanjenje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa

-Optimizacija rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i smanjenje učestalosti prelijevanja iz kanalizacijske mreže u otvorena vodna tijela smanjenjem curenja u kanalizacijskoj mreži

-Poboljšanje kvalitete okoliša i zaštita zdravlja ljudi na području Osijeka poboljšanjem odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i kvalitete vodoopskrbe u skladu s propisima RH i direktivama EU

 

Projekt se provodi kroz 6 ugovora:

  1. Ugovor o radovima na izgradnji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže
  2. Ugovor o radovima na izgradnji sjevernog kolektora
  3. Ugovor o radovima na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  4. Ugovor o izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode
  5. Ugovor o nabavi opreme za održavanje kanalizacijskog sustava
  6. Ugovor o uslugama za nadzor radova

 

Status projekta: 2017. – 2022.